Aile Eğitim Programı (AEP) Projesi

Aile Eğitim Programı (AEP) Projesi

AEP Nedir

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın kamu kuruluşları, üniversiteler veya araştırma şirketlerinden doğrudan temin usulüyle yapacağı bir çalışmadır.

AİLE EĞİTİM PROGRAMI UYGULAMA VE YAYGINLAŞTIRMA PROJESİ

Aile Eğitim Programı Uygulama ve Yaygınlaştırma Projesi 2013, Genel Müdürlüğümüzün hazırladığı Aile Eğitim Programı’nın (AEP) hem baskı/yayın/çoğaltma hem de 81 il bünyesinde bilgilendirme yoluyla yaygınlaştırma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesidir.

Bu proje, kamu kuruluşları, üniversiteler veya araştırma şirketlerinden doğrudan temin usulüyle yapılacaktır.

Projeyi gerçekleştirmek isteyen kamu kuruluşları, üniversiteler, araştırma şirketleri proje tekliflerini “Proje Teklifi Formatı” doğrultusunda hazırlayarak 28 / 06 / 2013 tarihinde saat 16:30’a kadar Genel Müdürlüğümüze matbu ve dijital ortamında elden veya postayla teslim etmeleri gerekmektedir.

Postada yaşanacak gecikmelerden istekliler sorumludur.

Araştırma projesiyle ilgili ve Proje Teklif Formatı ile Sözleşme Tasarısı hakkında daha ayrıntılı bilgi almak isteyenler, Genel Müdürlüğümüzün ilgili birimi olan İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığına başvurulabilirler.

1. PROJENİN ADI

Aile Eğitim Programı Uygulama ve Yaygınlaştırma Projesi 2013

2. PROJENİN KISA GEÇMİŞİ
Aile Eğitim Programı (AEP), ilk olarak Başbakanlık (mülga) Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü (ASAGEM) tarafından hazırlanan 2007-2011 dönemini kapsayan Stratejik Planında gündeme gelmiştir. Stratejik planda 2011 yılı sonuna kadar eğitim faaliyetlerinin geliştirilmesini sağlamak hedefiyle, aile eğitimine ilişkin en az 3 adet “Aile Eğitim” paket program hazırlanması yer almıştır.
AEP kapsamında Genel Müdürlüğümüzce yürütülen faaliyetler, hazırlık çalışmaları, program yaklaşımı, program içeriği ve tanıtım/uygulama/yaygınlaştırma çalışmaları olarak özetlenebilir. Bu kapsamda gerçekleştirilen projeler
a. İhtiyaç Analizi Araştırması (2009)
b. Müfredat Çalışması (2009)
c. Aile Eğitim Programının Hazırlanması (2010)
d. Aile Eğitim Programının Tanıtılması ve Eğitimcilerin Eğitimi Projesi (2011)
e. Aile Eğitim Programı Uygulama ve Yaygınlaştırma Projesi (2012)
f. Aile Eğitim Programı Kapsamında Hazırlanacak 81 Spot Film Yapım Projesi (2012)’dir.
2009 yılında Türkiye’de Ailelerin Eğitim İhtiyaçları araştırmasıyla ülke genelinde bölgesel, ekonomik, eğitim, cinsiyet ve kuşak farklarına göre vatandaşların ne tür eğitim taleplerinin olduğu tespit edilmiştir. Araştırmada ailelerin eğitim ihtiyaçlarına ilişkin olarak belirlenen aile ekonomisi, aile hukuku, aile sağlığı, ailede eğitim, ailede iletişim ve ailede medya kullanımı konularında ailelerin yeterlik düzeyleri ve eğitime katılmaya isteklilik düzeyleri ortaya konulmuştur. Başbakanlık (mülga) Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü (ASAGEM), Aynı yıl (2009) “Aile Eğitim Müfredat Geliştirme Projesi” hayata geçirmiştir. Proje sonunda ülkemizdeki ailelerin eğitim ihtiyaç analizi verilerinden hareketle belirlenen aile eğitimiyle ilgili temel bilgi ihtiyaçlarını gidermek amacıyla 5 alanda (aile içi iletişim, sağlık, iktisat, hukuk ve medya) 23 modülden oluşan Aile Eğitim Programı (AEP) geliştirilmiştir. Temel amacı ülkemizde sağlıklı, mutlu ve müreffeh ailelerin oluşmasına katkıda bulunmaktır.
2010 yılında AEP alan ve modüllerinin içerikleri geliştirilmiştir. Programın hazırlanması süreci ve içeriği ülkemiz aile sorunlarından hareketle ve aile yaşam kalitesini geliştirecek şekilde planlanmıştır. İçerik, belirlenirken hedefleri sağlayacak şekilde öğrenme alanlarının; her bir alanın kavramlarının, ilkelerinin ve becerilerinin; alanın kapsamına giren konuların/ünitelerin/temaların belirlenmesi ve düzenlenmesi ilkesinden hareket edilmiştir. AEP kapsamında hazırlanan hedeflerin ve içerik konularının yanı sıra belirtke tabloları, etkinlik örnekleri, ölçme ve değerlendirme örnekleri, eğitimcilere önerilen kaynaklar vb. çalışmalar ile aile eğitimlerinde katılımcıların, eğitimcilerin ve uygulayıcı kurumların kullanacakları çok sayıda ders araç gereci üretilmiştir.

Müfredat ve materyal geliştirme çalışmalarının ardından 2011 yılında “Aile Eğitim Programı (AEP) Eğitici Eğitimi Projesi” gerçekleştirilmiştir. AEP’in ülke genelinde tanıtılması, programı uygulayacak eğitimcilerin program hakkında bilgi sahibi olması ve uygulama yeterliliği kazanması amacıyla eğitici eğitimi programı hedeflenerek, bölge merkezi olarak belirlenen illerin (Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Şanlıurfa Erzurum ve Samsun) temsilcilerinin koordinesinde, bağlı bulunan diğer illerin temsilcileriyle birlikte, her bölgeden 150 kişinin katılımıyla yaklaşık 1.200 eğitici kadrosu oluşturulmuştur. Eğitim tarihleri aşağıdaki şekilde gerçekleştirilmiştir.
2012 yılında AEP’in, Türkiye genelinde, evliliğe hazırlanan veya evli yetişkin istekli bireylere ulaştırılması; yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları aracılığıyla yaygınlaştırılması amacıyla sahada AEP eğitimi yapacak eğiticilerin eğitilmesini sağlayacak bir formatör havuzu oluşturmak için İstanbul’da AEP formatör eğitimi gerçekleştirilmiştir. Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Adalet Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi, sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden oluşan 133 kişi formatör eğitimlerini tamamlamışlardır. AEP bağlamında hazırlanan 81 adet spot film ile bir taraftan ailelere eğitim veren eğiticilerin materyal olarak güçlendirilmesi, buna paralel olarak aile ve toplum hayatını doğrudan ilgilendiren pek çok sorunun da çözülmesi yönünde bilgilendirici, eğitici mesajların sunulması hedeflenmiştir.

3. PROJENİN AMACI
AEP’e ilişkin detaylar www.aep.gov.tr adresinde mevcuttur. Bu projeyle Genel Müdürlüğümüzün hazırladığı AEP’in baskı/yayın/çoğaltma yoluyla yaygınlaştırma faaliyetlerini sürdürerek AEP’in tüm illerde uygulanabilmesini amaçlanmaktadır. Bakanlığa bağlı İl müdürlüklerinin eğitimlerde kullandıkları AEP materyallerinin kaynak sıkıntısını gidermek amacıyla uygun sayıda setin çoğaltılarak illere yollanması, 81 il bünyesinde idari aktörlere dönük bilgilendirme çalışmaları, AEP formatörlerinin sahada karşılaştıkları sorunların tespit edilmesi, formatörü bulunmayan illerde eğitimlerin gerçekleştirilmesi, AEP web sayfasının takip edilmesi, AEP web sitesi üzerinden sosyal medya (Facebook, twitter, youtube) hesaplarının aktif hale getirilerek daha geniş kitlelere programın tanıtılması, basın lansmanı ile AEP çalışmalarında aktif rol alanların ödüllendirilmesi planlanmaktadır.

4. PROJENİN HEDEF KİTLESİ

Projenin hedef kitlesi şu şekildedir:
AEP’in yaygınlaşması hedefinde etkin rol alacak yöneticiler.
Baskı/yayın/çoğaltma yoluyla AEP’i sahada eğitimler yoluyla yaygınlaştıracak formatörler ve eğiticiler.
Sosyal medya kullanıcıları.

5. PROJENİN UYGULAMA ADIMLARI
Proje sekiz ana adımda yürütülecektir.

A. Birinci adım:AEP kapsamındaki Uygulayıcı ve Eğitici Kitapları, Katılımcı Kitapları ile AEP Tanıtım Materyalleri’nin tümünün baskı/yayın/çoğaltma işleri gerçekleştirilecektir.
B. İkinci adım: AEP’e ilişkin yaygınlaştırma sürecinin önemli basamaklarından biri olan bilgilendirme çalışmaları yapılacaktır. AEP’nin 81 il’de belirlenen yönetici ve uygulayıcılara tanıtım amaçlı ziyaretlerle gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır.
C. Üçüncü adım: Formatörler ziyaret edilerek eğitim organizasyonları konusunda tecrübe paylaşımları raporlanacaktır.
D. Dördüncü adım: Formatörü bulunmayan 29 ilimizin gözden geçirilerek AEP Eğitici Eğitimi Programını (EEP) gerçekleştirmeyen 5 ilde formatörler aracılığıyla EEP gerçekleştirilecektir.
E. Beşinci adım: Yayında olan www.aep.gov.tr sitesinin takip edilerek Yüklenici tarafından proje süresince sahada yapılan eğitimlerin AEP internet sitesine kayıt işlerinin takip edilmesi ve AEP sosyal medya araçları ile (Facebook, twitter, youtube ve diğer uygun bloglar) daha geniş halk kitlelerine ulaşımı sağlamak için gerekli çalışmaların istihdam edilerek profesyonel uzman kişi aracılığı ile yaygınlaştırması sağlanacaktır.
F. Altıncı adım: 09:00-18:00 saatleri arasında çalışacak geçici bir çağrı merkezi kurularak bu çağrı merkezi aracılığıyla sahada çıkabilecek her türlü sıkıntıda telefon vasıtasıyla sahadaki eğitimcilere telefon desteği sağlanacaktır.
G. Yedinci adım: AEP Basın Lansmanı ve Plaket Töreni yapılarak AEP eğitimlerinde en çok eğitim veren yönetici, formatör ve eğiticilere plaket verilecektir.
H. Sekizinci adım: Tüm süreçleri içeren sonuç raporu hazırlanacaktır.

6. PROJE FİKRİNİN KAYNAĞI VE DAYANAKLARI

08.06.2011 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 7. maddesinin a bendinde “Bakanlığın aile ve topluma yönelik koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici, rehberlik ve rehabilite edici sosyal hizmet faaliyetlerini yürütmek ve koordine etmek” ve ç bendinde “Aile yapısını ve değerlerini tehdit eden sorunları ve bu sorunlara yol açan faktörleri tespit etmek, bu sorunlara karşı toplumsal duyarlılığı geliştirici faaliyet ve projeler yürütmek, çözüm önerileri geliştirmek, bu konularda eğitim programları hazırlamak ve uygulamak” görevleri Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne verilmiştir.
Proje 2013 yılı içinde gerçekleştirilecek olup, süresinin en fazla 7 ay olması planlanmıştır.

Yeni yorum gönder

  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar

Anket

ASDEP Programında Görevlendirilecek Memurlar Hangi Yöntemle Alınmalıdır?: